Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Հարցազրոյց՝ Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմնի Անդամ Տիար Ռաֆֆի Աւետիսեանի Հետ

Interview -with -raffi -avedissian

«...Կ՛ակնկալենք, որ մեր ժողովուրդը համագործակցութեան ոգի ցու-ցաբերէ, որպէսզի բոլորս ձեռք-ձեռքի, հալէպահայութեան բոլոր բա-ղադրիչներու ճիգերուն մէկտեղումով, կարենանք յաղթահարել մեր դի-մաց ցցուող այս արտակարգ դժուարութիւնները», «Գանձասար»ին կ՛ըսէ հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմնի անդամ Տիար Ռաֆֆի Աւետիսեան:

* * *
Մեր ընթերցողները հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմնի աշխատանքներուն իրազեկ դարձնելու միտումով, «Գանձասար» հար-ցազրոյց մը ունեցաւ Շտապ Օգնութեան Մարմնի անդամ Տիար Ռաֆֆի Աւետիսեանին հետ, որուն մանրամասնութիւնները կը ներկայացնենք ստորեւ:

Հ1.- Ի՞նչպիսի պահանջներու բերումով կազմուեցաւ հալէպահայութ-եան Շտապ Օգնութեան Մարմինը եւ ի՞նչ էր անոր կազմութեան նպա-տակը:

Պ1.- Սուրիական հայրենիքին վիճակուած տագնապին հետեւանքով, հայ համայնքին բաժին ինկած դժուարութիւնները համահայկական ջանքերով եւ աշխատանքներով դիմագրաւելու համար յառաջացաւ Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Կեդրոնական Մարմին մը, գլ-խաւորութեամբ Հայ Երեք Համայնքապետերուն, մասնակցութեամբ` հայկական երեք կազմակերպութիւններուն, Հայ Բարեգործական Ընդ-հանուր Միութեան եւ Սուրիահայ Օգնութեան Խաչին:


Հ2.- Ի՞նչպիսի աշխատելաձեւ որդեգրած է սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը, Սուրիոյ տագնապին պատճառով սուրիահա-յութեան բազմապիսի կարիքներուն հասնելու համար:

Պ2.- Կեդրոնական մարմնին կողքին, գործնական աշխատանքներու համար Սուրիոյ իւրաքանչիւր հայահոծ շրջանի մէջ գործադիր մար-միններ յառաջացնելու կարիքը զգացուեցաւ: Հալէպի մէջ յառաջացաւ հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմին, որուն մաս կազմեցին երեք յարանուանութիւններու, հայկական երեք կազմակերպութիւննե-րու եւ Հալէպի մէջ գործող բարեսիրական եւ մշակութային համարեա՛ բոլոր միութիւններու ներկայացուցիչները, ինչպէս` Սուրիահայ Օգնու-թեան Խաչի, Կրթասիրաց Մշակութային միութեան, Գերմանիկ Վաս-պուրական Մշակութային միութեան, Ազգային Մշակութային միու-թեան, եւայլն: Ուրֆայի Վերածնունդ միութիւնը, հակառակ այս մարմ-նին մէջ ներառնուած ըլլալուն, սակայն իր մասնակցութիւնը չբերաւ աշխատանքներուն:
Աւելցնենք, որ հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը յա-ռաջացուց նաեւ օժանդակ յանձնախումբեր, իւրաքանչիւրը օժանդա-կութեան մարզի մը մէջ գործի մղելու միտումով:


Հ3.- Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը ցարդ ի՞նչ աշ-խատանքներ տարած է պատերազմական վիճակէն տուժողներուն օժանդակելու համար:

Պ3.- Սկզբնական շրջանէն իսկ, օրուայ կացութեան արդիւնքով, յա-ռաջացան օժանդակութեան երեք ենթաբաժանումներ պատերազմէն վը-նասուողներուն համար` սննդեղէնի յատկացման, առողջապահա-կան օժանդակութիւններու, եւ բնակարանային վնասուածքներու հա-մար: Ներկայիս սակայն անգործութեան պատճառով յառաջացած տն տեսական դժուարին կացութեան բերումով, սննդեղէնը սկսանք բոլոր դիմողներուն մատակարարել եւ ոչ թէ միայն վնասուող ընտանիքնե-րուն:
Մինչեւ այսօր մեծ քանակութեամբ սննդակողովներ յատկացուած են առանց խտրութեան բոլոր ներկայացողներուն, որոնք իրենց ընտանե-կան տետրակը բերելով կը ներկայանան եւ ըստ օրուան պայմաննե-րուն` տեղւոյն վրայ, կամ մէկ օր վերջ կը ստանան սննդակողովը: Սնն-դակողովը կը պարունակէ 4 հոգինոց ընտանիքի մը համար մօտ 1 ամսուան սնընդամթերք:
Առողջապահական օժանդակութիւններուն մէջ նկատի կ՛առնուին բո-լոր անոնք,որոնք հրակոծութեանց կամ պայթումներու հետեւանքով վնասուած կամ վիրաւորուած են, պարագաներ կան, որոնց նիւթապէս օժանդակած ենք ըստ կարելիութեան, այլ պարագաներու հիւանդանոց փոխադրած ենք ու յաճախակի այցելութիւններով հետեւած ենք անոնց առողջապահական վիճակին:
Վնասուած բնակարաններու պարագային, մինչեւ Նոր Գիւղ շրջանի զանգուածային վնասներու հանգըրուանը, Շտապ Օգնութեան Մարմնի ներկայացուցիչները կ՛այցելէին բոլոր այն բնակարանները, որոնք հռ-թիրներու կամ ռմբահարումներու պատճառով վնասուած կ՛ըլլային, եւ ըստ դէպքին ու կարելիութեան նիւթապէս կ՛օժանդակէին այդ բնակա-րանատէրերուն: Այսօր սակայն մեծաթիւ բնակարաններ վտանգաւոր շրջաններու մէջ կը գտնուին, անոնցմէ մաս մը մեծ վնասներու ենթարկ-ուած է, յիշեալ բնակարաններու վնասուածքներուն հանգրուանային կերպով եւ ըստ անհրաժեշտութեան լուծումներ պիտի տրուին:


Հ4.- Անոնք որոնք իրենց բնակարանները կորսնցուցին կամ բնակա-րանային լուրջ վնասներ կրեցին, ու՞ր ապաստանեցան:

Պ4.- Նոր Գիւղ շրջանին մէջ բնակարանային վնասներ կրողները մեծ մասամբ իրենց հարազատներուն տուները ապաստանեցան, անոնցմէ մէկ մասին սննդակողովներով ու դեղորայքով օգտակար դարձանք, քանի մը տասնեակ ընտանիքներ ալ պատսպարեցինք Բերիոյ Հայոց Թեմի ազգային կալուածներէն «Պետիկեան» շէնքին մէջ, անհատ բարե-րարներ ալ ունեցանք, որոնք իրենց բնակարանները յատկացուցին Շտապ Օգնութեան Մարմնին, զանոնք տրամադրելու համար ան-պատսպար մնացած հայ ընտանիքներուն:


Հ5.- Հանրութիւնը ինչպէ՞ս կը տեղեկանայ վերոյիշեալ օժանդակու-թիւններու յատկացումներուն, իսկ օժանդակութեան կարիք ունեցողնե-րը ի՞նչ միջոցներով կը դիմեն ձեզի:

Պ5.- Շտապ Օգնութեան Մարմինը սկզբնական շրջանին հաղոր-դագըրութիւն մը հրապարակեց «Գանձասար» շաբաթաթերթին մէջ, ուր մանրամասնօրէն ներկայացուց շտապի ծրագիրները, յատուկ հեռախօ-սահամարներ զետեղելով հաղորդագրութեան մէջ: Սոյն հաղորդագրու-թիւնը թերթիկներու վրայ տպուելով բաժնըւեցաւ նաեւ հանրութեան` եկեղեցիներուն եւ միութիւններուն ճամբով: Հանրութիւնը շտապի աշ-խատանքներուն կը տեղեկանայ նաեւ եկեղեցիներու թաղականութիւն-ներու, միութիւններու եւ անհատներու ճամբով:
Օժանդակութեան կարիք ունեցող ոեւէ անհատ կրնայ ներկայանալ Շտապ Օգնութեան Մարմնի կեդրոն, ներկայացնել իր ընտանեկան տետրակը եւ ստանալ համապատասխան օժանդակութիւն:
Շտապ Օգնութեան Մարմնի աշխատանքներու վայրը Ս.Աստուածա-ծին եկեղեցւոյ ներքնասրահն է: Այնտեղ տեղի կ՛ունենան մարմնի ժո-ղովները եւ ընդհանրապէս բարեսիրական աշխատանքները, սակայն քաղաքիս մէջ կան նաեւ քանի մը այլ կեդրոններ, որոնք եւս կը ծառա-յեն նպաստներու յատկացման, ինչպէս` Նոր Գիւղի «Տիգրանեան» սրա-հի կեդրոնը, Սիւլէյմանիէի «Վրացեան» կեդրոնը, որպէսզի այդ շրջան-ներուն մէջ որեւէ դէպք պատահելու պարագային, երիտասարդ տղաք անմիջապէս հասնին օգնութեան եւ պէտք եղած օժանդակութիւնը ցու-ցաբերեն մեր հայրենակիցներուն, օրուան բոլոր ժամերուն: Օրինակ` եթէ հրդեհ մը պատահած է, կամ վիրաւոր մը, անկար մը յայտնուած, տեղւոյն վրայ տղաքը օգնութեան կը հասնին: Շտապին առընթեր, հայ երիտասարդներ կան, որոնք ամէն ձեւով կը հասնին բնակչութեան պա-հանջներուն, ամէնէն վտանգաւոր պայմաններու մէջ անգամ:


Հ6.- Աշխատանքներու ընթացքին ինչպիսի՞ դժուարութիւններու կը հանդիպիք:

Պ6.- Սկզբնական շրջանին մեր հիմնական դժուարութիւնը անփոր-ձութիւնն էր, որովհետեւ թէ՛ գաղութը եւ թէ աշխատողները առաջին անգամն էր, որ կը դիմագրաւէին պատերազմական վիճակի արդիւն-քով յառաջացած այսպիսի դժուարութիւններ: Երկրորդ դժուարութիւնը նիւթական սահմանափակ կարելիութիւններն են` անսահման կարիք-ներու դիմաց: Սակայն փորձառական իմաստով, օրերու թաւալումով, Շտապ Օգնութեան Մարմինը եւ անոր կողքին գործող օժանդակ յանձ-նախումբերը որոշ փորձառութիւն ձեռք ձգեցին եւ գործը սկսաւ աւելի կազմակերպուած ձեւով ընթանալ:


Հ7.-Պետական կողմերէ, Հայկական այլ գաղութներէ կամ հայրենիքէն որեւէ օժանդակութիւն ստացա՞ծ էք կամ կը նախատեսէ՞ք ստանալ:

Պ7.- Շտապը ցարդ յարաբերած է Սուրիական Կարմիր Մահիկին հետ, որմէ կարգ մը օժանդակութիւններ ստացած է, նաեւ քրիստոնէա-կան բարեսիրական կարգ մը կողմերու հետ որոշ աշխատանքներ ծա-ւալած է: Պետութենէն ակնկալութիւնները շատ են, սակայն օրուան կա-ցութեան լոյսին տակ, այսօր մեծ սպասումներ չունինք, մեր ենթայանձ-նախումբը աշխատանք կը տանի, որ վնասուած տուներու, կալուածնե-րու, ինքնաշարժներու փոխհատուցման աշխատանքին գծով օգտակար դառնայ մեր ժողովուրդին, պետական համապատասխան գրասենեակ-ներու միջոցով:
Նախքան Շտապի կազմութիւնը, նիւթական ներդրում ստացանք Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան բիւրոյէն եւ անհատ բարերար Տիար Գաբրիէլ Չէմպէրճեանէն, ապա Շտապ Օգնութեան Մարմինը կազմող կողմերէն փոքր գումարներ յատկացուեցան: Նուիրատուութիւններ եղան նաեւ Հալէպի անհատ բարերարներու եւ Միացեալ Նահանգներու հայ համայնքի անհատներու կողմէ:
Խոստումներ կան, որ բոլոր հայկական շրջաններու օժանդակութիւն-ները, որոնք պիտի հաւաքուին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-թեան Անթիլիասի մէջ բացուած յատուկ հաշուեհամարին տակ, յառա-ջիկայ օրերուն պիտի հասնին մեզի:


Հ8.- Որպէս վերջին խօսք, ի՞նչ կը փոխանցէք մեր ընթերցողներուն:

Պ8.- Բարձր կը գնահատենք Շտապ Օգնութեան Մարմնին օժանդակող բո-լոր յանձնախումբերը, երիտասարդները եւ ժողովուրդի մեծ մասը, որոնք գիտակցելով օրուան կացութեան կը համագործակցին եւ կը փորձեն մեր աշխատանքը դիւրացնել: Նկատի ունենալով մեր բոլորին հոգեկան վիճակն ու տրամադրութիւնները կ՛ակնկալենք, որ մեր ժողո-վուրդը ամէն պարագաներու տակ համագործակցութեան ոգի ցուցա-բերէ, որպէսզի բոլորս` ձեռք-ձեռքի, հալէպահայութեան բոլոր բաղադ-րիչներու ճիգերու մէկտեղումով, կարենանք յաղթահարել մեր դիմաց ցցուող այս արտակարգ դժուարութիւնները:


Հարցազրոյցը վարեց`
Զարմիկ Պօղիկեան

http://www.kantsasar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3153:2012-10-18-18-45-42&catid=70:general-news