Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Հաղորդագրութիւն - Հալէպի Հայ Երեք Համայնքապետերու

Սիրելի՛ Հայրենակիցներ,

Քրիստոնէական սիրոյ ամենաջերմ զգացումներով եւ սուրիահայու քաղաքացիական խորունկ գիտակցութեամբ վերստին կը դիմենք բոլորիդ, Ձեր ուշադրութիւնը հրաւիրելով սուրիական հայրենիքի դիմագրաւած տագնապի ներկայ զարգացումներուն, մտահոգութիւններուն եւ վտանգներուն, որոնք մեզ կը շրջապատեն եւ մեր մէջ տեղի կ'ունենան։

Արդարեւ, երբեմնի խաղաղութեան, ապահովութեան ու համակեցութեան խորհրդանիշ հանդիսացող Սուրիան, վերջին աւելի քան մէկ ու կէս տարուան ընթացքին վերածուեցաւ հակամարտութեանց, անապահովութեան ու չարաղէտ պատերազմական թատերաբեմի։

Այս անբնական ու անմարդկային տխուր իրավիճակին մէջ, հայ համայնքը ըլլալով եւ մնալով սուրիացի ժողովուրդի անբաժան ու անբաժանելի մասը, ինք եւս կրեց ու կը շարունակէ կրել համընդհանուր տառապանքն ու նեղութիւնները, որոնք կը ներքաշեն անխտիր բոլոր քաղաքացիները՝ չարագոյն փորձութիւններու մէջ։

Մեր համայնքը՝ եկեղեցական թէ ազգային կառոյցներով ու կազմակերպութիւններով միշտ գործած է եւ կը շարունակէ գործել անկողմնակալ կեցուածքով, առաջնորդուած մեր ժողովուրդի նկարագիրին իւրայատուկ ու հիմնական սկզբունքով՝ դրական ներկայութեամբ։

Սուրիական տագնապի ընթացքին, մեր ելոյթներուն, հաղորդագրութիւններուն, պատգամներուն ճամբով յաճախ շեշտեցինք, իսկ այսօր աւելի բարձրաղաղակ կը յայտարարենք.-
ա) Սուրիան՝ հիւրընկալող հայրենիք է եւ մեր բոլորին տունն է, անկախ ցեղային, կրօնական կամ մշակութային այլազան պատկանելիութիւններէ։
բ) Հայոց Ցեղասպանութեան օրերուն, Սուրիան ու սուրիացի ասպնջական ժողովուրդը մեր ժողովուրդին ընծայեցին անմոռանալի առիթը վերակազմակերպուելու քաղաքացիական արժանապատուութեամբ եւ վերապրելու մեր եկեղեցւոյ հաւատքով ու անոր արտայայտութիւնը եղող լեզուով թէ մշակոյթով։
գ) Սուրիահայերը դարեր շարունակ ապրեցան ու գործեցին սուրիական հայրենիքին ու սուրիացի ժողովուրդին յառաջադիմութեան ու զարգացումին ի նպաստ։
դ) Սուրիահայերս ամրօրէն կառչած կը մնանք սուրիական հայրենիքին ու սուրիացի ժողովուրդին միասնութեան, երախտագէտ հոգիով եւ պատկանելութեան յստակ կեցուածքով։
Այս բոլորին զուգահեռ, միասնաբար վերստին կÿընդգծենք մեր համոզումները ներկայ տագնապին առնչութեամբ.-
ա) Սուրիացի ժողովուրդը բնական իրաւունքը ունի արդարութեամբ, ազատութեամբ ու խաղաղութեամբ ապրելու եւ տնօրինելու իր կեանքի զարգացման ընթացքը։
բ) Աշխարհի բարոյկան թէ իրաւական բոլոր կարգերը, յատկապէս կրօնքները, մանաւանդ քրիստոնէական ու մահմետական կրօնքները մերժելով կը դատապարտեն ամէն տեսակի արիւնայեղութիւն։ Մենք եւս, Ամենողորմ Աստուծոյ հանդէպ մեր հաւատքին թելադրականութեամբ կոչ կ'ուղղենք հակամարտութեան մէջ յայտնուած հայրենակիցներուն, դադրեցնել բոլոր տեսակի արիւնայեղութիւնները։
գ) Այսօրինակ կացութեանց մէջ բարոյական կարեւորագոյն սկզբունք կը դաւանինք հանդուրժողութեան ոգիով առաջնորդուիլը, որ մարդուս մէջ կը ձեւակերպէ տագնապը լուծելու բարեացակամ տրամադրութիւնը։
դ) Իսկ բոլոր տեսակի տագնապները, խնդիրներն ու հարցերը կրնան լուծուիլ միմիայն երկխօսութեամբ։ Պատերազմները աւերածութիւններ եւ ողբերգութիւներ ստեղծեր են։ Երկխօսութիւնները՝ յառաջադիմութիւն եւ խաղաղութիւն։

Արդ, կոչ կ'ուղղենք մեր ժողովուրդի սիրեցեալ զաւակներուն, որպէսզի ներկայ տագնապի վտանգաւոր ժամանակամիջոցին ըլլան շրջահայեաց, ողջախոհ, զգաստ, զուսպ, ցաւակից, մխիթարող, յուսադրող, բարի ծառայութեամբ օգտակար եւ չներքաշուին առկածախնդրութիւններու մէջ, որոնք անհատական, ընտանեկան, համայնական ու քաղաքացիական աղէտներ կրնան յառաջացնել։ Տիրոջ բարի Հոգին թող ձեզ առաջնորդէ բարեգործութեան ու խաղաղութեան։

Տէրը նեղութեան մատնուած մեր բոլորին ամենամաքուր աղօթքները լսէ եւ Իր բարձր բազուկով պահէ ու պաշտպանէ սուրիական հայրենիքը եւ Իր խաղաղութիւնը պարգեւէ մեր ժողովուրդին։

ՀԱՅ ԵՐԵՔ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԵՐ