Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Հաղորդագրութիւն Թիւ 5- Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմին

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԹԻՒ 5

Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի կո­չե­րուն եւ պատ­գամ­նե­րուն ըն­դա­ռաջ հա­մայն հա­յու­թիւնը եկե­ղե­ցա­կան թէ միու­թե­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րով ու ժո­ղո­վուր­դի լայն մաս­նակ­ցու­թեամբ դրա­մա­հա­ւաք­ներ կազ­մա­կեր­պեց, սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պին մէջ իրենց հայ ազ­գա­կից­նե­րուն օգ­նու­թեան հաս­նե­լու հա­մար: Այն գու­մար­նե­րը, որոնք ընդ­հան­րա­պէս Սուր­իա­յէն դուրս գտ­նուող ան­հա­տա­կան կամ հա­ւա­քա­կան ճի­գե­րով կա­տար­ուած նուէր­ներ են, եւ որոնք Վե­հա­փառ Հօր կող­մէ սուր­ի­ա­հա­յու­թեան օգ­նու­թեան հա­մար բաց­ուած դրա­մատ­նա­յին հաշիւին յանձնուե­ցան, հանգր­ուա­նա­յին ձե­ւով փո­խադր­ուե­ցան Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րան եւ տրա­մադըր­ուե­ցան ու կը շա­րու­նակ­ուին գոր­ծած­ուիլ մեր ժո­ղո­վուր­դի կա­րիք­նե­րուն հա­մար: Ընդ­հան­րա­պէս գու­մար­նե­րը Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.-ին կող­մէ մշակ­ուած հա­մա­պա­տաս­խան յա­տուկ ու­ղե­ցոյ­ցով եւ ժո­ղո­վա­կան հաս­տա­տու­մով կը բաշխը­ւին ըստ անհ­րա­ժեշ­տու­թեան` սնն­դե­ղէ­նի, առող­ջա­պա­հա­կան ու բնա­կա­րա­նա­յին կա­րիք­նե­րու հա­մար, որոնք ման­րա­մասն­եալ տե­ղե­կա­տուու­թիւնը Մար­մի­նի պա­տաս­խա­նա­տուու­թեամբ օրին կը հրա­պա­րակ­ուի: Բա­ցա­ռութ­եան կար­գով ար­ձա­նագ­րենք, որ Նոր Տար­ուան եւ Սուրբ Ծննդ­եան տօ­նե­րուն, մէկ ան­գամ­ուան հա­մար, դրա­մա­կան նուէր­ներ բաշխ­ուե­ցան կա­րի­քա­ւոր 5072 ըն­տա­նիք­նե­րու:

Ար­դա­րեւ ժա­մա­կագ­րա­կան ըն­թաց­քով կը ներ­կա­յաց­նենք ցայ­սօր Մ.Տ.Կ. Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ճամ­բով յատ­կաց­ուած դրա­մա­կան օգ­նու­թիւն­նե­րը.-

ա.- Վե­հա­փառ Հայ­րա­պետ

բ.- Սպա­հա­նի Հա­յոց Թեմ

գ.- Քուէյ­թի եւ Ծո­ցի եր­կիր­նե­րու

Հա­յոց Թեմ

դ.- Անգլ­իա

ե.- Թեհ­րա­նի Հա­յոց Թեմ

զ.- ԱՄՆ Արեւմտ­եան շր­ջան

Է.- ԱՄՆ Արե­ւել­եան շր­ջան

ը.- Իրա­քի Հա­յոց Թեմ

թ.- Գա­նա­տա­յի շր­ջան

Ժ. Ան­հատ­ներ կամ հաս­տա­տու­թիւն­ներ

Ժա.- Ատր­պա­տա­կա­նի Թեմ

Ցայ­սօր հա­ւաք­ուած ընդ­հա­նուր գու­մարն է` 1.019.663,48 Ա.Տ., որուն 658.484 Ա.Տ.-ը Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նի ճամ­բով փո­խանց­ուած է Մարմ­նիս:

 

Ի դիմաց`

Սուրիահայութեան

Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմին