Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Հաղորդագրութիւն Թիւ 6- Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմին

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԹԻՒ 6

 

Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան Շտապ Օգ­նու­թեան եւ Վե­րա­կանգ­նու­մի Մար­մինս սուր­ի­ա­հա­յու­թեան ապ­րած ապա­հո­վա­կան եւ տն­տե­սա­կան այս ծանր օրե­րուն սնն­դե­ղէ­նի, առող­ջա­պա­հա­կան եւ բնա­կա­րա­նա­յին բնա­գա­ւառ­նե­րուն մէջ իր կա­տա­րած օժան­դա­կու­թիւն­նե­րու կող­քին, մե­ծա­պէս կը կա­րե­ւո­րէ կր­թա­կան բնա­գա­ւա­ռին սա­տար հան­դի­սա­ցող ծրա­գիր­նե­րու իրա­գոր­ծու­մը, մա­նա­ւանդ երբ այ­սօր Սուր­իոյ հայ­կա­կան բո­լոր վար­ժա­րան­նե­րը նիւ­թա­կան մե­ծա­ծախս կա­րիք­ներ հո­գա­լու լուրջ դժ­ուա­րու­թիւն­ներ կը դի­մագ­րա­ւեն:

Սփիւռ­քի տա­րած­քին գոր­ծող հայ դպ­րոց­նե­րը ու­սում­նա­տուու­թեան օճախ­ներ ըլ­լա­լու կող­քին, ազ­գիս սե­րունդ­նե­րու հա­յե­ցի դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան հիմ­նա­կան ու ան­փո­խա­րի­նե­լի կռ­ուան­ներն են, որոնց շնոր­հիւ օտար ափե­րուն վրայ հա­սակ առ­նող մեր շա­ռա­ւիղ­նե­րը կը զին­ուին ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րով, կ՛ապա­հո­վեն այդ ար­ժէք­նե­րու աւան­դու­մը իրա­րա­յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րուն, հե­տե­ւա­բար կ՛ապա­հո­վեն մեր ժո­ղո­վուր­դի հա­յա­շունչ գո­յու­թիւնը:

Սփիւռ­քա­հայ դպ­րո­ցին այս առա­քե­լու­թիւնը կը շեշ­տա­ւոր­ուի Սուր­իոյ պա­րա­գա­յին, նկա­տա­ռե­լով անոր Մեծ Եղեռ­նի առա­ջին վկա­յա­րա­նը համարուելու, հայ­րե­նի պա­պե­նա­կան հո­ղե­րուն մեր­ձա­ւոր ըլ­լա­լու եւ արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի գո­յա­տե­ւու­մը գործ­նա­պէս ապա­հո­վե­լու նշա­նա­կա­լից հան­գա­մանք­նե­րը:

Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան Շտապ Օգ­նու­թեան եւ Վե­րա­կանգ­նու­մի Մար­մինս իր յա­ջոր­դա­կան լի­ա­գու­մար­նե­րուն հա­մա­պա­տաս­խան սեր­տո­ղու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լէ ետք, մե­ծա­պէս գի­տակ­ցե­լով տն­տե­սա­կան պատ­ճառ­նե­րով հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու փա­կու­մը ահա­զան­գող վտան­գին հե­տեւ­եանք­նե­րը, եւ մեկ­նե­լով իր մշա­կած ու­ղե­ցոյ­ցի սկզ­բունք­նե­րէն, 2012-2013 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նի աւար­տին Սուր­իոյ հայ­կա­կան բո­լոր վար­ժա­րան­նե­րուն անխ­տիր, իւ­րա­քան­չիւ­րին կր­թա­թո­շա­կին հա­մա­պա­տաս­խան միայն 35% հա­մե­մա­տու­թեամբ օժան­դա­կու­թիւն կա­տա­րեց, նպաս­տե­լով դպ­րոց­նե­րուն եւ ծնող­նե­րուն ու­սե­րուն դր­ուած նիւ­թա­կան ծան­րա­բեռն­ուա­ծու­թիւնը թե­թեւց­նե­լու գոր­ծին:

Արդ, սուր­ի­ա­հայ հայ­կա­կան 38 Վար­ժա­րան­նե­րուն յատ­կաց­ուած օժան­դա­կու­թիւն­նե­րու գու­մա­րը կազ­մեց հինգ հա­րիւր հա­զար ամե­րիկ­եան տո­լար:

Ի մտի ու­նե­նա­լով, որ 2013-2014 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նը մօ­տա­լուտ է, մեր սե­րունդ­նե­րուն հա­յե­ցի կր­թու­թիւն ջամ­բող ՀԱՅ ԴՊ­ՐՈ­ՑԻՆ առա­քե­լու­թեան յա­րա­տե­ւու­թիւնը ապա­հո­վե­լու հա­մար երախ­տա­գի­տու­թեամբ կ՛ա-կընկա­լենք, որ հայ­րե­նի եւ Սփիւռ­քի մեր ազ­գա­կից­նե­րը սուր­ի­ա­հա­յու­թեան զօ­րակ­ցու­թեան եւ օժան­դա­կու­թեան իրենց նուի­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը անընդ­մէջ կը շա­րու­նա­կեն:

 

Ի ԴԻՄԱՑ`

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ

ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՄԱՐՄԻՆ