Վերադառնալ Լուրերու մայր էջ
 

Հաղորդագրութիւն - Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմին

Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան Շտապ Օգ­նու­թեան Մար­մի­նը խորհր­դակ­ցա­կան իր նիս­տը գու­մա­րեց Եր­կու­շաբ­թի, Հոկ­տեմ­բեր 29-ին, Հա­լէ­պի Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ կից` Առաջ­նոր­դի գրա­սեն­եա­կին մէջ, ուր ներ­կայ իրա­վի­ճա­կի ար­ժե­ւո­րու­մը կա­տար­ուե­ցաւ, քն­նարկ­ուե­ցան մեր հա­մայն­քին դի­մագ­րա­ւած հս­կայ­ական դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը, հա­ւա­քա­բար զա­նոնք յաղ­թա­հա­րե­լու մի­ջոց­նե­րու որո­նու­մը, ներ­քին եւ ար­տա­քին բո­լոր տե­սա­կի օժան­դա­կու­թիւն­նե­րը հա­մա­կարգը­ւած կեր­պով տնօ­րի­նե­լը, երկ­րիս տար­բեր շր­ջան­նե­րու մեր ժո­ղո­վուր­դի կա­րիք­նե­րուն ու­սում­նա­սի­րու­մը եւ իւ­րա­քան­չիւր շր­ջա­նի փոր­ձա­ռութ­եանց փո­խա­նա­կու­մը:

Այս առի­թով ժո­ղո­վա­կան­նե­րը գո­հու­թիւն կը յայտ­նեն Աս­տու­ծոյ եւ երախ­տա­գի­տու­թիւն հայ ժո­ղո­վուր­դի հո­գե­ւոր ու աշ­խար­հա­կան ղե­կա­վա­րու­թեանց, Սփիւռ­քի եւ Հայ­րե­նի­քի մէջ, բա­րե­սի­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեանց, թե­մա­կալ Առաջ­նորդ­նե­րու, Հա­մայն­քա­պե­տե­րու, Ազ­գա­յին Իշ­խա­նու­թեանց ու Հա­մայն­քա­յին Մար­մին­նե­րու, Միու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու այս տագ­նա­պը շր­ջան­ցե­լու հա­մար յա­ռա­ջա­ցած օժան­դա­կող յանձ­նա­խում­բե­րուն, յատ­կա­պէս բա­րե­րար ու բա­րե­սէր մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն, որոնք փու­թա­ցին նիւ­թա­բա­րո­յա­կան մի­ջոց­նե­րով աջակ­ցիլ եւ զօ­րակ­ցիլ իրենց հա­րա­զատ­նե­րուն, որոնց ազ­նիւ նուէր­նե­րը ար­դէն կը հաս­նին եւ կը բաշխ­ուին մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն` հա­մա­պա­տաս­խան անոնց կա­րիք­նե­րուն:

Այս առի­թով ջեր­մօ­րէն կը թե­լադ­րենք մամ­լոյ սպա­սար­կու­թեանց, որ սուր­ի­ա­հա­յու­թեան տագ­նա­պը եւ զայն շր­ջան­ցե­լու բո­լոր ճի­գե­րը իրենց ճշգ­րիտ պատ­կե­րով ներ­կա­յաց­նեն, հե­ռու մնա­լով շու­կա­յա­կան հո­գե­բա­նու­թեամբ ու գրգ­ռիչ մօ­տե­ցում­նե­րով վե­րագ­րում­ներ կամ ար­ժե­ւո­րում­ներ կա­տա­րե­լէ: Սուր­իոյ հա­յու­թեան հո­գե­ւոր ու աշ­խար­հիկ ղե­կա­վա­րու­թիւնը մօ­տէն կը հս­կեն ու կը հե­տե­ւին իրա­դար­ձու­թեանց եւ իրենց կարելին կը կա­տա­րեն, որ­պէս­զի մի­աս­նա­կան հոգի­ով օգ­տա­կար ըլ­լան եւ ծա­ռա­յեն անխ­տիր մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն:

Մենք կը հա­ւա­տանք Ամե­նա­կա­լին առաջ­նոր­դու­թեան ու կը վս­տա­հինք մեր ժո­ղո­վուր­դի մի­աս­նա­կա­մու­թեան, կա­րո­ղա­կա­նու­թեան ու տագ­նապ­նե­րը յաղ­թա­հա­րե­լու իմաս­տու­թեան:

Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան Շտապ Օգ­նու­թեան Մար­մի­ն